Bulgarian English

"Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД”


В изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет: „Придобиване и въвеждане на ДМА- доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство с единна система за управление и автоматична комуникация между машините – 1 брой.“

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


ИНТЕРИОР 46 ДИЗАЙН ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-6650-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ИНТЕРИОР 46 ДИЗАЙН ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.